Search:
swaminarayan.nu


Murtis Part - 6

Shree Ghanshyam Maharaj (Dallas)
52 Chinha and 63 Til (Shree Swaminarayan Bhagwan)
Six Temples Built by Lord Swaminarayan
Shree Ghanshyam Maharaj (Dallas) 52 Chinha and 63 Til Six Temples Built by Lord Swaminarayan
 
Shree Ghanshyam Maharaj (Jetalpur)
1. Sankadik
2. Varah
3. Yagna
4. Haygreev
5. NarNarayan
6. Kapil
7. Dattatrey
8. Rushabh
9. Pruthu
10. Machchha
11. Kachchha
12. Dhanvantari
13. Hari
14. Nrusiha
15. Vaman
16. Hansa

17. Narayan
18. Manvantar
19. Parshuram
20. Ram
21. Vyas
22. Krishna
23. Budha
24. Kalki

Reference: "Bhakta-Chintamani", verse 128, 11-15. In this picture, Parvatbhai of Agataray is shown with Lord Swaminarayan and 24 avatars.

Swaminarayan Temples

Swaminarayan